Om randonnéecykling

Start- och målområde för Västerbotten Brevet. Broparken, Umeå. 2019.

En randonnée kan i korthet beskrivas som distansorientering på cykel utan tävlingsmoment. Här handlar det inte om att vara först över mållinjen utan istället om att ta sig i mål inom förutbestämda tidsramar. En randonnée är med andra ord en personlig uthållighetsprövning där själva distansen utgör utmaningen. 

Organiserade randonnéer, brevet-lopp, bör slutföras inom föreskrivna tidsramar. Man får inte cykla för långsamt men inte heller för fort. Brevet-lopp kan ha varierande längd. Den kortaste officiella distansen är 200 km medan de längsta kan vara över 1200 km. Ett brevet-lopp är inte ett etapplopp utan genomförs i ett svep oavsett längd. Det sagt måste deltagarna dock stanna till vid kontroller som i orientering. I brevet-lopp går klockan från det att startskottet ljuder tills dess att deltagarna passerat mållinjen. Stopptiden för respektive distans inkluderar därmed även eventuella sov- och matpauser vid kontroller, se översikt över distanser och tidsramar:

  1.   200 km   05:53 – 13:30 tim
  2.   300 km   09:00 – 20:00 tim
  3.   400 km   12:08 – 27:00 tim
  4.   600 km   18:48 – 40:00 tim
  5. 1000 km   33:00 – 75:00 tim
  6. 1200 km   40:00 – 90:00 tim

En cyklist som slutfört ett 200 km-brevet får titeln Randonneur. Den som slutfört en hel brevet-serie (200, 300, 400 och 600 km) under samma kalenderår får utmärkelsen Super Randonneur.

Förutom de långa distanserna och frånvaron av tävlingsmoment är kanske orienteringsaspekten det som mest skiljer randonnéer från vanliga cykellopp. Bansträckningarna är inte skyltade. Trafiksignaler och vägkorsningar är inte bevakade. Deltagarna i en randonnée betraktas som vanliga trafikanter och är på intet sätt undantagna från trafikreglerna. Det är upp till deltagarna själva att, utan hjälp och understöd, orientera sig fram till banans kontroller.

Funktionärstältet för Västerbotten Brevet. Broparken, Umeå. 2019.

Bakgrund
Randonnéecykling har en lång tradition i Frankrike och Italien vilket förklarar varför de flesta begreppen i denna disciplin är franska. Löst översatt betyder ordet brevet [bry-vé] diplom eller certifikat. Detta med hänvisning till det brevet-kort, carte de route, som deltagaren lämnar in vid målgång med stämplar från kontrollerna som bevis på att man cyklat banan korrekt.

Ordet randonnée betecknar ett äventyr eller en vandring och en randonneur en cyklist som gör randonnéer. Begreppet ”randonnée” anger med andra ord disciplinen och ”randonneur” cyklisten. I Frankrike betecknas en kvinnlig randonneur som en randonneuse. Ett brevet utgör därmed en form av randonnée. Även ordet audax används ibland i anknytning till randonnéer. En audax utgör i dessa fall en variant av en randonnée i vilken deltagarna cyklar i organiserade grupper och i en takt som fastställts av en lagkapten.

Brevet-lopp som är kortare än de officiella distanserna förekommer ibland. Dessa kan vara mellan 50 km till 150 km och kallas då brevet populaire eller förkortat populaire. Syftet med dessa lopp är oftast att hålla uppe aktiviteten i cykelklubbarna och att förtäta intervallerna med arrangemangen.

Köbildning framför funktionärstältet, kl 07:30. Västerbotten Brevet 29 juni 2019.

Ett av de tidigaste långdistansloppen Paris-Brest-Paris (PBP) 1200 km genomfördes redan 1891 och arrangeras än i dag vart fjärde år. Loppet anses ha inspirerat både den moderna olympiaden och Tour de France. För att få delta i PBP måste man först kvalificera sig genom att ha slutföra en hel brevet-serie (se ovan) under samma kalenderår som loppet körs. Dessa kvalificerande brevet-lopp säkerställer att deltagarna klarar distansen och faktiskt majoriteten av de startande i PBP brukar även slutföra loppet. Paris-Brest-Paris arrangeras nästa gång 2023.

Registrering Västerbotten Brevet, kl 07:30. Broparken, Umeå. 2019.

Det är den franska cykelklubben Audax Club Parisien (ACP) som arrangerar loppet Paris-Brest-Paris och det är även ACP som främjar randonnéecykling globalt genom världsorganisationen Randonneurs Mondiaux (RM). RM inkluderar representanter för de länder som genomför brevet-lopp och med anledning av det får de lopp som ingår i en sanktionerad brevet-serie beteckningen BRM (Brevets de Randonneurs Mondiaux).

ACP godkänner och utfärdar även medaljer till deltagarna som slutför sanktionerade brevet-lopp vilket sker i samverkan med lokala ombud i respektive land. I Sverige heter ombudet föreningen Randonneurs Sverige. De fattar även beslut om ACP-status för Västerbotten Brevet.

Registering till Västerbotten Brevet 2019.

Hur genomförs ett brevet?
Som nämnts ovan får varje deltagare ett brevet-kort vid start. Kortet stämplas och signeras av en kontrollant vid namngivna och bemannade kontroller ute på banan. Det är inte tillåtet att ta genvägar eller på annat sätt avvika från banan. I vissa lopp kan det även finnas ”hemliga” kontroller för att säkerställa att deltagarna verkligen tagit den föreskrivna rutten. Under pågående randonnée betraktas brevet-kortet som värdehandlingar. Borttappade brevet-kort eller kort som inte fylls i korrekt med stämplar, signaturer och tidsnoteringar resulterar i diskvalifikation. Vid mållinjen undertecknar deltagarna sina kort och lämnar in dem till administrationen för kontroll och summering av sluttid. Korten återlämnas därefter.

Klistermärken för märkning av drop bag under Västerbotten Brevet 2019.

Givet att ett brevet inte är en tävling utan en individuell utmaning så behöver inte deltagarna starta gemensamt. Startkontrollen är öppen en timme efter startskottet har gått. Detta sagt måste dock samtliga deltagare ändå passera kontrollerna ute på banan mellan de klockslag som angivits i brevet-kortet. Finns då, enligt regelverket, legitima skäl till att missa en kontrolltid? Regn, motvind, cykelhaveri eller fysisk utmattning godtas inte som förmildrande omständigheter. Generellt accepteras istället enbart skäl som att man assisterat vid en allvarlig olycka eller annat fysisk tillbud, alternativt händelser bortom deltagarens kontroll som att vägen stängts av tillfälligtvis. I dessa fall måste tiden återhämtas inom en eller två kontroller. De ovannämnda undantagen omfattar dock inte en deltagares egna skador eller fysiska besvär. I dessa fall anses man inte slutfört loppet. Det gäller alltså att stå väl förberedd vid startlinjen och ha ordning på utrustningen.

Stämpel för Start- och målplatsen Umeå, Västerbotten Brevet 2019.
Brevet-kort med stämplar till Västerbotten Brevet 2019.

Varje deltagare bör medföra personlig utrustning t ex verktyg, reservslang, punkteringssats, karta/gps samt provianter så att deltagaren kan cykla mellan kontrollerna utan extern assistans. I sin rena form utgör ett brevet en utmaning för den enskilda individen. Att cyklister spontant bildar grupper under begränsad tid ute på banan anses dock naturligt och accepteras enligt regelverket. Följebilar eller andra former av organiserad personlig assistans är dock inte tillåtna. Deltagare får heller inte ringa eller på annat sätt ordna för leverans av mat, utrustning eller reservdelar ute på banan. Överträdelse av denna regel diskvalificerar deltagaren. Personligt understöd är dock tillåtet vid kontrollerna och ute på banan är det även tillåtet att begära hjälp med att laga cykel och övrig utrustning av andra deltagare. Även förbipasserande bilister och personer som bor nära banan får hjälpa till.

Första kontrollen Sörmjöle Bryggcafé. Brännäset, Västerbotten Brevet 2019.
Första kontrollen Sörmjöle Bryggcafé. Brännäset, Västerbotten Brevet 2019.
Första kontrollen Sörmjöle Bryggcafé. Brännäset, Västerbotten Brevet 2019.

Ett brevet startar som sagt från det att deltagaren lämnat startlinjen och pågår tills dess att personen korsat mållinjen. Det medges inga tidsavdrag för eventuellt dåligt väder, mekaniska fel eller kroppsliga skador. Fika- och sovpauser, navigering, cykelreparationer, stopp vid kontrollerna med mera måste göras inom de angivna tidsramarna för distansen. För Västerbotten Brevet 200 km gäller till exempel tidsintervallet 05:53 till 13:30 timmar vilket innebär snitthastigheter på mellan 34,0 km/t och 15,1 km/t, inklusive stopp vid kontrollerna. Märk väl, om man anländer till en kontroll före utsatt tid så får man snällt vänta tills kontrollen öppnar!

Randonnéer är som sagt inte tävlingar utan distansutmaningar och för att understryka detta listas resultaten i alfabetisk ordning, inte i den ordning som deltagare går i mål. Vanliga cykeltävlingar har bara en segrare medan alla är vinnare som slutför ett brevet.

Fjärde kontrollen arrangerad av Kroksjö Byalag. Kroksjö, Västerbotten Brevet 2019.

Sista kontrollen arrangerad av föreningen Furan. Bullmark, Västerbotten Brevet 2019.
200 km-cyklister äter matlåda efter målgång. Broparken, Umeå. Västerbotten Brevet 2019.
300 km-cyklister går i mål, kl 22:45. Broparken, Umeå. Västerbotten Brevet 2019.